دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺰاﻧﻪ داري و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺰاﻧﻪ داري و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖاطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس:
تعداد جلسات: 1 جلسه
زمان کل دوره:

توضیحات:

 

در اﯾﻦ دوره داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪي و ﯾﺎ اﺳﻨﺎدي آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﭼﮏ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺧﺮج ﭼﮏ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺰاﻧﻪ داري ﻧﻘﺪي و اﺳﻨﺎدي ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ وﺻﻮل ﭼﮏ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨد.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺳﻨﺎدي، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﺪوق، ﭼﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ از واﮔﺬاري ﺗﺎ وﺻﻮل و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﮏ ﻫﺎ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﺮ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺧﺰاﻧﻪ داري

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومان

جلسات:

 

در اﯾﻦ دوره داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪي و ﯾﺎ اﺳﻨﺎدي آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﭼﮏ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺧﺮج ﭼﮏ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺰاﻧﻪ داري ﻧﻘﺪي و اﺳﻨﺎدي ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻻزﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ وﺻﻮل ﭼﮏ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨد.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺳﻨﺎدي، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﺪوق، ﭼﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ از واﮔﺬاري ﺗﺎ وﺻﻮل و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﮏ ﻫﺎ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﺮ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺧﺰاﻧﻪ داري

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه