دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرياطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس:
تعداد جلسات: 1 جلسه
زمان کل دوره:

توضیحات:

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﯽ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮي اﯾﻦ دوره ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﻢ.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮري ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺛﺒﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي درآﻣﺪي ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومان

جلسات:

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﯽ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮي اﯾﻦ دوره ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﻢ.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮري ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺛﺒﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي درآﻣﺪي ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه