دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽاطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس:
تعداد جلسات: 2 جلسه
زمان کل دوره:

توضیحات:

 

در دوره ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. و داراي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش اﯾﻦ دوره در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﻫﺪف از اﯾﻦ دوره ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر، ﺛﺒﺖ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﻧﺒﺎر و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش، ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺮﻓﺤﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 65000 تومان

جلسات:

 

در دوره ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. و داراي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش اﯾﻦ دوره در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﻫﺪف از اﯾﻦ دوره ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر، ﺛﺒﺖ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﻧﺒﺎر و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش، ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺮﻓﺤﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 65000 تومان

 

در دوره ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. و داراي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش اﯾﻦ دوره در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﻫﺪف از اﯾﻦ دوره ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر، ﺛﺒﺖ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﻧﺒﺎر و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش، ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺮﻓﺤﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 65000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه