دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰداطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس:
تعداد جلسات: 2 جلسه
زمان کل دوره:

توضیحات:

 

در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، و روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﻫﺪف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان اﯾﻦ دوره، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 35000 تومان

جلسات:

 

در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، و روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﻫﺪف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان اﯾﻦ دوره، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 35000 تومان

 

در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، و روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﻫﺪف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان اﯾﻦ دوره، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ و دﯾﺴﮑﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ  زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 35000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه