دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽاطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس: علی احمدی
تعداد جلسات: 1 جلسه
زمان کل دوره: 56 دقیقه

توضیحات:

 

در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دوره ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.

ﻫﺪف دوره:

در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﻨد.

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومان

جلسات:

 

در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺪن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دوره ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.

ﻫﺪف دوره:

در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﻨد.

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 45000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه