شرکت مهندسی شبکه گستر
حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
http://www.shabakeh.net 51 تا 200 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

شرکت مهندسی شبکه گستر


اطلاعات کلی شرکت:

حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
موقعیت مکانی: تهران - تهران
اندازه شرکت: 51 تا 200 نفر

درباره شرکت:

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۳۷۰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۵ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر را دارد و ﻣﺠﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺿﺪﺑﺪاﻓﺰار و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی دﯾﻮاره آﺗﺶ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.


موقعیت مکانیتهران - تهران

خیابان شهید دستگردی (ظفر) بین خیابان آفریقا و ولیعصر شماره 273


استخدام‌های فعال شرکت مهندسی شبکه گستر