اجتناب از چند وظیفه گی


تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
نویسنده: ش.بابایی
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1953

آیــا متوجــه شــده اید کــه امســال ســرتان بیــش از انــدازه شــلوغ اســت؟ امــا وقتــی خــوب دقــت کنیــد می بینیــد کــه در ابتــدا اهــداف و برنامه هــای زیــادی را بــرای ســال پیــش رو در نظــر داشــتید امــا ســال بــه پایــان رســیده و شــما بــه هیچ کــدام از آن هــا نرســیده اید. بایــد ســعی کنیــم در ایــن زندگــی مــدرن کــه بــا ســرعت زیــادی در حــال حرکــت اســت بــرای چنــد دقیقــه هــم کــه شــده توقــف کنیــم؛ نگاهــی بــه عقــب بیاندازیــم؛ بــه برنامه هایــی کــه داشــتیم تــا شــاید بفهمیــم کجــای کار ایــراد دارد و چــه تغییراتــی بایــد در تمــام جنبه هــای زندگــی خــود ایجــاد کنیــم تــا بتوانیــم هفتــه ؛ مــاه و یــا ســال خوبــی را بــرای خــود رقــم بزنیــم.

چندوظیفه گــی (مالتی تســکینگ): این عــادت یکی از رایج تریــن و بدتریــن عادت هــای انســان اســت. بــر خــاف آن چــه تصــور می کنیــد چندوظیفه گــی هیــچ  کمکــی بــه رشــد بهــره وری نمی کنــد. در واقــع اگــر فقــط یــک کار را در دســت داشــته باشــید می توانیــد در زمــان کمتــر و بــا نتیجــه بهتــر آن را به ســرانجام برســانید.

بــه گفتــه گلوریــا مــارک؛ پروفســور یو ســی ارویــن در شــرکت Fast Comapny بعــد از هــر وقفــه حــدود 23 دقیقه و15ثانیه طول می کشــد تــا فــرد مجــددا روی کاری کــه در دســت داشــته تمرکــز کامــل کنــد. پــس مــدت زمانــی کــه بــه ایــن ترتیــب هــدر مــی رود بیــش از آن چیــزی اســت کــه تصــور می کنیــد.

تحقیقــات بــه عمــل آمــده از ســوی دانشــگاه اســتندفورد بیانگــر آن اســت کــه چندوظیفه گــی  در مقایســه بــا انجــام یــک کار در لحظــه بهــره وری کمتــری بــه دنبــال دارد. محققــان دریافتنــد افــرادی کــه به طــور مرتب با جریان هــای متعــدد اطاعــات الکترونیکــی بمبــاران می شــوند، نمی تواننــد بــه خوبــی کســانی کــه در لحظــه فقــط یــک کار انجــام می دهنــد، توجــه داشــته باشــند؛ اطاعــات را بــه یــاد بیاورنــد یــا از یــک شــغل بــه ســراغ شــغل دیگــر برونــد.

چنــد وظیفه گــی کارایــی و عملکــرد شــما را کاهــش می دهــد، چــون مغــز شــما می توانــد در یــک لحظــه فقــط روی یــک چیــز تمرکــز کنــد. وقتــی ســعی می کنیــد دو کار را همزمــان انجــام دهیــد، مغــز شــما فاقــد ایــن ظرفیــت اســت کــه هــر دو کار را بــه طــور موفــق انجــام دهــد.

افــت 15امتیــازی مردانــی کــه همزمــان چندیــن کار انجــام می دهنــد، نمــره آنــان را بــه میانگیــن IQیــک بچــه 8 ســاله می رســاند. بنابرایــن دفعــه دیگــری کــه ضمــن جلســه بــا همــکاران خــود مشــغول نوشــتن ایمیــل بــه رئیس تــان هســتید، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ظرفیــت شــناختی شــما تــا جایــی کــم می شود که انگار به یک کودک 8ساله اجازه داده اید تــا ایــن ایمیــل را بــرای شــما بنویســد.

آیا هر کسی عملکرد خوبی در چندوظیفه گی دارد؟

ممکــن اســت این طــور تصــور کنیــد، زمانی کــه افــراد در معــرض موضوعــات مختلــف قــرار داشــته باشــند، بعــد از مدتــی در ســوییچ کردن بــه موضوعــات مختلــف دارای تخصــص می شــوند.ممکــن اســت تصــور کنیــد ایــن دســته از افــراد بــه راحتــی توانایــی پالایــش اطاعات را داشــته و حتــی بــه لحــاظ کاری پربارتــر نیــز می شــوند. امــا آیــا ایــن موضــوع بــه لحــاظ منطقــی درســت اســت؟ منطقــی باشــد یــا نــه، هیــچ کــدام از ایــن اتفاقــات رخ نمی دهــد. تحقیقــات نشــان می دهنــد مالتی تســکرها در ســوییچ کــردن میــان وظایــف مختلــف بــا مشــکل مواجــه هســتند و ممکــن اســت در موضوعــات مختلــف اطاعــات بــی ربــط ارائــه دهنــد .

محققــان اســتنفورد گروهــی از افــراد را کــه تمایــل بــه انجــام چنــدکار بــه طــور همزمــان داشــتند و بــه اعتقــاد خودشــان این ســبک از کار بهــره وری آن هــا را افزایــش می دهــد، مــورد بررســی قــرار دادنــد. آن هــا دریافتنــد مولتی تســکرهای ســنگین، آنهایــی کــه احســاس می کننــد چندوظیفــه را بــا هــم انجــام می دهنــد و ایــن کار بهــره وری آن هــا را افزایــش می دهــد بــه راســتی در مقایســه بــا افــرادی کــه دوســت دارنــد در یــک لحظــه یــک کار را انجــام دهنــد، در اشــتباه هســتند. بــه دلیــل این کــه آن هــا در ســازمان دهی افــکار خــود و پالایــش اطاعــات بی ربــط دچــار مشــکات اصلــی هســتند و همیــن موضــوع باعــث می شــود کــه ســوییچ کــردن از یــک وظیفــه بــه وظیفــه دیگــر بــه کنــدی انجــام شــود، مغــز مــا در یــک لحظــه می توانــد روی یــک موضــوع تمرکــز کنــد. زمانی کــه تصمیــم می گیریــد دو چیــز را مــورد بررســی قــرار دهیــد، مغــز شــما ظرفیــت انجــام دو وظیفــه بــه طــور موفقیت آمیــز را از دســت می دهــد.

 اگــر هــر روز عصــر 10دقیقــه از زمــان خــود را بــه نوشــتن دربــاره موضوعــات اصلــی کــه فــردا آن هــا را بایــد انجــام دهیــد اختصــاص دهید؛ بــه شــما اجــازه می دهــد تمرکــز بهتــری روی موضوعــات داشــته باشــید. همیشــه یکســری وظایــف و کارهــای روزمــره وجــود دارنــد؛ قبــل از آن که جــواب دادن بــه پیام هــا و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی را آغــاز کنیــد، ابتــدا بــه ســراغ ایــن دســته از کار هــا بــه رویــد. گوش کردن به موسیقی بــه بخــش مجزایــی از مغــز فرصــت می دهد تــا در کار شــما مداخلــه نکنــد و در کاهــش بهــره وری شــما تأثیــری نــدارد.

 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha