مزایای پایان کار ،حق سنوات


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
نویسنده: م.هاشمی
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 1679

 

در پایان قرارداد کار، اعم از دایم یا موقت، به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق به وی پرداخت میشود (24 ). در مورد قرارداد های کمتر از یکسال نیز به نسبت مدت قرارداد این مزایا باید محاسبه و پرداخت شود (اصلاحیه 87/8/5).

مواردی که در قانون مزایای پایان کار بیش از یک ماه برای کارگر در نظر گرفته شده است:

خاتمه قرارداد کارکه به دلیل از کارافتادگی ناشی از کار باشــد که به ازای هر سـال دو مـاه پرداخت می شود.

در صورتیکه هیات حل اختلاف رای به بازگشت کار کارگر اخراجی صادر اما کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد که معادل 45 روز که آخرین حقوق به ازای هر سال خدمت باید به وی پرداخت شود.

عدم پذیرش کارگر پس از رفع حالت تعلیق بدون عذر موجه توسط کارفرما بنا به رای مراجع حل اختلاف، که معادل 45 روز است.

مواردی که کارگر و کارفرما توافق کنند که بیش از سالی یک ماه پرداخت و قرارداد را فسخ نمایند ( مانند باز خریدی کارگر و یا سازش طرفین در مراجع حل اختلاف ) علاوه بر مزایای پایان کار(حق سنوات)، درصورت خاتمه قراردادکار (به هر دلیل) مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت به ورثه او پرداخت می شود.

- منابع ایجاد حق در روابط کار

موارد زیر در مورد کارگر ایجاد حق می‌کنند:

مندرجات قرارداد کار و تغییرات بعدی آن

مفاد قرار داد کار و تغییرات بعدی آن

مصوبات قانونی

آراء مراجع ذیصلاح

ضوابط و دستورالعمل های داخلی تا جایی که مغایر قانون نباشند

پیمان‌های دسته‌جمعی یا موافقتنامههای کارگاهی

عرف ورویه جاری در شرکت

سایر حقوق تثبیت شده برای کارگر

- عرف و رویه

 

 

عرف از نظر حقوقی به معنای رفتاری است که تکرار شده، مقبولیت یافته و مغایر شرع و قانون نباشد. عرف را میتوان قانون نانوشته نامید. در روابط کار، عرف و رویه جاری در کارگاه به منزله یکی از منابع ایجاد حق تلقی می‌شود. مثالهایی برای مصداق عرف و رویه:

    دادن نهار به کارکنان

    احتساب زمان صرف غذا جزء ساعات کار

    تعیین ساعات کار کمتر از ساعات قانونی با پرداخت حقوق ومزایا به ماخذ تمام وقت

    افزایش ماخذ پرداخت اضافه کاری(کاهش مخرج کسر محاسبه )

    و موارد مشابه دیگراشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha