مواردی که بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرد


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 1778

مواردی ک بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرد

تعلیق قرارداد کار ممکن است بدون حقوق و مزایای کار و یا با حقوق و مزایای ایام تعلیق باشد. بعضا نیز تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری از طرف سازمان تامین اجتماعی همراه میشود.
الف) خدمت نظام وظیفــه: در طول مدت خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمیآید و پس از خدمت سربازی کارفرما موظف است کارگر را به کار سابق خود بازگرداند. کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به محل کار سابق خود مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را به کارفرما ارائه دهد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار گمارده شود. در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر پس از اتمام سربازی خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی است و کارگر میتواند ظرف مدت 30 روز به هیئت تشخیص وزارت کار مراجعه کند.
در صورت عدم بازگشت به کار، سازمان تامین اجتماعی موظف است در صورت وجود سایر شرایط، مقرری بیمه بیکاری را برای وی منظور کند. لازم به توضیح است که مدت خدمت نظام وظیفه جزو سوابق خدمت کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود.
ب) اخراج غیرموجه کارگر: چنانچه کارگری بر اثر اخراج توسط کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئتهای حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد، دوره اخراج تعلیق از کار محسوب میشود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیــق را بپردازد و حق بیمه دوره تعلیق را نیز به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در هر صــورت، چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند وی میتواند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.
ج) مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان: قرارداد کار در دوران مرخصی اســتعالجی، بارداری یا زایمان تعلیق میشــود. پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمیگردد. در دوره مذکور کارگر بیمه شــده از غرامت دستمزد (کمک هزینه) دوره بیماری و بارداری که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود، برخوردار میشود. چنانچه پس از دوره مرخصی استعلاجی یا زایمان، کارفرما از پذیرش کارگر خودداری کند، بیمه شده میتواند به هیئتهای حل اختلاف مراجعه کند و در صورتی که کارفرما از پذیرش وی امتناع ورزد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند میشود.
د) حوادث غیرقابل پیش بینی: در مواردی که به واســطه قوه قهریه و یا بروز حــوادث غیرقابل پیشبینی، که وقوع آنها از اراده طرفین (کارفرما و کارگر) خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قســمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق درمی آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی جنگ و نظایر آنها تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده را در همان واحد بازسازیشده و مشاغلی که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد. بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتشسوزی و... بیکار میشوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
لازم به توضیح است که شرایط اســتحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل 6 ماه سابقه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی و اخراج توسط کارفرماست که برای حوادث غیرمترقبه این شرایط لازم نیست.


 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha